Reklamacje

W naszej ofercie znajdziesz produkty sprawdzonych producentów, dzięki temu mamy pewność, że dostarczamy wysoką jakość i niezawodność. Zdarza się jednak, że nie zawsze konkretny egzemplarz spełnia oczekiwania nabywcy. Nawet największym producentom zdarzają się błędy.

W regulaminie reklamacji znajdziesz informację o tym, co zrobić, by złożyć reklamację, pomogą Ci w tym nasi pracowicy:

Reklamacje

  Oddział w Ożarowie Mazowieckim, Gdańsku i Rzeszowie

  22 100 88 00 22 100 88 11

  Mirosław Szymański

  Specjalista ds. technicznych i produktowych

  wew. 815

  56553467

  Przemysław Świerczyński

  Specjalista ds. RMA

  wew. 816

  68229555

  Sławomir Śliwiński

  Specjalista ds. RMA

  wew. 817

  51209257

  Artur Komorowski

  Specjalista ds. RMA

  wew. 818

  58562934

  Oddział w Katowicach

  Dariusz Łyczko

  Kierownik magazynu

  32 257 24 97

  6049949

  Oddział w Krakowie

  12 41 06 470 12 41 06 474

  Tomasz Kmita

  Magazynier

  12 4106480

  50993670

  Oddział w Poznaniu

  61 8534599 61 8532109

  Jakub Berliński

  Magazynier

  wew.105

  13568976

  Pokaż Regulamin reklamacji dla klientów detalicznych

  Regulamin reklamacji dla Klientów detalicznych

  I. Warunki RMA POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.:

  Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności POLCAN za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w POLCAN, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.

  Słowniczek:

  • e-SKLEP – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Polcan, dostępna pod adresem www.esklep.polcan.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.
  • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności e-SKLEPu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w e-SKLEPie.
  • Koszyk – strona w e-SKLEPie, na której przedstawione są informacje na temat zamówienia składanego przez Użytkownika.
  • Opiekun handlowy – osoba fizyczna będąca pracownikiem albo współpracownikiem Polcan, wskazana przez Polcan jako osoba kontaktowa w sprawie zamówień i obsługi Użytkownika.
  • Partner – osoba prawna albo fizyczna, z którą Polcan zawarł umowę o współpracy handlowej w przedmiocie sprzedaży produktów oferowanych w e-SKLEPie.
  • Polcan – POLCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Kręta 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki).
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
  • Strona produktowa – strona w e-SKLEPie, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
  • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca pisemne upoważnienie od Partnera do kontaktów z Polcan.
  • Użytkownik-konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w e-SKLEPie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej. W treści Regulaminu wskazane są postanowienia, które nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkownika-konsumenta.

  1. Informujemy, że w niektórych przypadkach towar można reklamować bezpośrednio u producenta. Takie postępowanie znacznie skróci czas reklamacji oraz pomoże we wszelkich technicznych zapytaniach z Państwa strony. Aby skorzystać z tej opcji prosimy o kontakt z nami w celu podania adresu serwisu lub sprawdzenie tej informacji w karcie gwarancyjnej produktu lub na stronie www producenta.

  2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Polcan naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Polcan zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.

  3. Postępowaniu RMA podlegają produkty zakupione w POLCAN.

  4. POLCAN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

  • uszkodzonych mechanicznie, których uszkodzenie powstało z winy użytkownika,
  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne,
  • w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,
  • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania,
  • zużytych (materiały eksploatacyjne),
  • produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

  5. Polcan ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Polcan ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 - 5563

  6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Polcan o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Użytkownika-konsumenta termin na zawiadomienie Polcan o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Użytkownikowi przedmiotu zamówienia.

  7. Polcan w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  8. W wypadku wady towaru konsument może według swojego wyboru skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym wypadku konsument może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową po przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Wybór należy do klienta chyba że naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na znaczne niedogodności, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna).

  9. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się jedynie do przekazania reklamowanego towaru do właściwego serwisu Gwaranta. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Gwarant. Informacje o Gwarancie, miejscu, gdzie posiada serwis, czasie załatwienia reklamacji oraz ewentualnych kosztach dostarczenie towarów do Gwaranta określa dokument gwarancyjny.

  10. W wypadku niezgodności towaru z umową, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni reklamacja zostaje uznana zgodnie z żądaniem konsumenta.

  II. Postępowanie RMA POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.:

  1. POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu.

  2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

  • uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji w systemie e-Sklepu i uzyskanie autoryzacji - rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej.*
  • po zgłoszeniu reklamacji użytkownik- konsument otrzymuje numer, RMA, co upoważnia go do dostarczenia, reklamowanych produktów wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym do firmy POLCAN.
  • w przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, Polcan wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.

  3. Po zalogowaniu się na stronie www.polcan.pl można na bieżąco śledzić status reklamacji.

  4. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.

  5. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

  6. Produkty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (twarde dyski, adaptery, płyty główne komputerowe) powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.

  7. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

  8. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.

  9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Polcan naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Polcan zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.

  10. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt POLCANU.

  11. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.

  12. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, konsument może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

  13. Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera stwierdzono uszkodzenie, którego nie dało się zauważyć z zewnątrz, taki fakt należy zgłosić u kuriera nie później niż w przeciągu 7 dni od odbioru przesyłki i spisać z przewoźnikiem odpowiedni protokół odchyleń w transporcie - zgodnie z prawem przewozowym (Dz.U. z 2000 nr 50 poz. 601, Prawo przewozowe, Rozdział 9, Art. 74, Pkt, 3.) „Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.” Następnie należy zgłosić uszkodzenie za pośrednictwem naszego formularza i po pozytywnym rozpatrzeniu, przekazać towar wraz z protokołem odchyleń zamówionemu przez nas kurierowi, aby dostarczył towar do nas.

  14. Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera stwierdzono niezgodności towaru, którego nie dało się zauważyć z zewnątrz, taki fakt należy zgłosić bezpośrednio do magazynu, z którego dostawa pochodzi nie później niż w przeciągu 14 dni od odbioru przesyłki. Następnie należy zgłosić uszkodzenie, za pośrednictwem protokołu rozbieżności w dostawie, do magazynu, z którego dostawa pochodzi. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.

  15. W przypadku zgłoszeń powtarzalnych wad danego rodzaju produktu (wielokrotne zgłoszenia z taką samą lub podobną wadą) Polcan zastrzega sobie prawo do wymagania przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych w postepowaniu reklamacyjnym, w szczególności danych urządzeń, w których zostały użyte wadliwe materiały, takich jak m.in.: data zakupu urządzenia, przebieg, numer seryjny, adres gdzie aktualnie znajduje się urządzenie itp. Polcan zastrzega sobie również prawo do możliwości przeprowadzenia testów urządzenia wykonanych przez serwis wskazany przez Polcan, o ile uzna to, za niezbędne do prawidłowej weryfikacji zgłoszeń reklamacyjnych.

  III. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę.

  1. Użytkownik – konsument dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko.

  2. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Użytkownika - konsumenta na koszt POLCANU.

  3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Polcan naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Polcan zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.

  4. Polcan dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  1. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

  5. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika - konsumenta. Polcan nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi - konsumentowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 4 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.

  6. Jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Polcan, Polcan nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  UWAGA:

  Przyjęcie zgłoszenia jest możliwe tylko po zaakceptowaniu warunków regulaminu:

  • Oświadczam, że z powyższym zapoznałem się.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustawą.

  *POLCAN w szczególnych przypadkach zastrzega prawo do przyjmowania zgłoszeń na formularzu, bez zgłoszenia w elektronicznym systemie rma.

   

  MARKI WŁASNE

  Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej Polityce Cookies

  Akceptuję
  e-SKLEP